Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier

Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier heeft een meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de onderhoudstoestand van de sportvelden en de toekomstige investeringsuitgaven van de verschillende buitensportaccommodaties en de jaarlijkse onderhoudskosten. Uit het veldonderzoek en de overlegmomenten is gebleken dat de onderhoudstoestand van de sportvelden in de gemeente Westerkwartier over het algemeen naar behoren is.

Wethouder Elly Pastoor: “Het meerjarenonderhouds- en investeringsplanplan sportvelden gemeente Westerkwartier is het eerste onderdeel van het beheerplan buitensportaccommodaties en is ook een integraal onderdeel van het vastgoedbeleidsplan “Steengoed Westerkwartier. Ik ben blij met dit plan want hiermee hebben we een goed overzicht van de onderhoudstoestand van de sportvelden in onze gemeente van de jaarlijkse te verwachten kosten hiervoor. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle sporters ook in de komende jaren op goede velden kunnen sporten.”

Nulmeting
Om dit plan op te kunnen stellen is een nulmeting gedaan op alle buitensportaccommodaties, inclusief de geprivatiseerde buitensportaccommodaties. Doel van de nulmeting is om de huidige onderhoudstoestand op en rondom de velden inzichtelijk te maken met eventuele achterstalligheden en/of bijzonderheden. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de kwaliteit en speelzekerheid van de buitensportaccommodaties en in de langjarige onderhouds- en vervangingskosten. De investeringen die tot het jaar 2030 beschreven worden opgevoerd bij de Perspectiefnota voor 2021 en verder. Het advies is wel om de geplande investeringen eens per 3 jaar opnieuw te beoordelen, om zo ook de urgentie en spreiding van de investeringen verantwoord te laten plaatsvinden in de tijd en beschikbare middelen.

Vervolgplan
Bij het tweede deel van het beheerplan buitensportaccommodaties gaat het om het opstellen van kwaliteitskaders en onderhoudsplannen van de verschillende sportaccommodaties. Hierin worden alle landelijke richtlijnen ten aanzien van zorgplicht kunstgrasvelden en richtlijnen ten aanzien van duurzaamheid en werken zonder bestrijdingsmiddelen meegenomen. Ook komt er een uitgewerkt plan voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, met de keuze voor zelfbeheer of uitbesteding of een combinatie van beide. Dit tweede uitvoeringsdeel van het beheerplan buitensportaccommodaties zal naar verwachting vanaf 2021 operationeel zijn.