Wonen en Leven in Sociaal WEsterkwartier

Donderdag 26-11-2020

door Mark Veenstra

Afgelopen woensdag heeft de fractie van de PvdA kennis genomen van de woningbouwplannen.
Naar aanleiding van de zogenaamde prestatieafspraken (afspraken met gemeente en corporaties) mochten diverse woningcorporaties uitleg geven aan de raad over de toekomst gekoppeld aan de onlangs verschenen woonvisie.

Er liggen nogal wat uitdagingen in de sociale woningbouw voor de komende jaren. Enerzijds zitten we nog steeds met een toenemende en veranderende vraag. Mensen mogen langer thuis wonen, dat vraagt om een goede combinatie met zorg. En er zijn ook meer 1 persoonshuishoudens. Anderzijds is er nog een behoorlijke ambitie wat verduurzaming betreft. Goed dat de ambities blijven staan en er gekozen wordt voor een realistische bredere aanpak. Zo kunnen er meer woning worden verduurzaamd en gaan ze terug in energieverbruik.

Allereerst wordt het een hele opgave om aan de vraag te kunnen voldoen de komende jaren. Gelukkig geven de plannen van Wold en Waard een enigszins positief beeld voor de komende jaren. Er worden wel woningen gesloopt, maar er wordt ook gebouwd. Er komen in ieder geval meer woningen bij. Met name ook voor de grote vraag in Leek en Zuidhorn. Daarnaast wordt er goed gekeken en scherp geacteerd op de behoefte per dorp. Dat geeft vertrouwen.

De fractie vindt het belangrijk dat betaalbaar wonen voor iedereen toegankelijk moet blijven. Bij het verduurzamen naar label A++, of zelfs nul op de meter woningen, worden de huren altijd automatisch verhoogd. Dat geeft soms een vertekend beeld. Immers een huurverhoging hoeft niet altijd te leiden tot hogere woonlasten, omdat waarschijnlijk de energielasten lager worden.
Echter vinden wij, dat dit goede voorlichting en begeleiding vraagt voor de huurders. Nogmaals doen wij een oproep om de (energiecoaches hiervoor in te gaan zetten. Coaches die ingezet kunnen worden op besparing  van energie, maar ook op woonlastenvermindering. Betaalbaar wonen stopt niet alleen bij huur en energielasten, maar ook in andere terugkerende vaste lasten. Denk bijvoorbeeld aan energiecontracten en abonnementen etc. Wij denken dat met de inzet van coaches, een belangrijke groep wordt geholpen om zo goed mogelijk te wonen en leven in ons mooie sociale westerkwartier.

Wij hopen dat ons college en de woningbouwcorporaties deze handschoen gaan oppakken en er iets mee gaan doen!

Namens de fractie van de PvdA

Rianne, Sandra, Hans en Mark