De PvdA is heel enthousiast over het project zonnecarport in Zuidhorn.

Naast dat de herinrichting van de carpoolplek achter het gemeentehuis nu ook een toekomstbestendige invulling krijgt, zijn we juist ook verheugd dat 1 van de uitgangspunten van het bestuursakkoord: een bredere groep inwoners betrekken bij de energietransitie, wordt mee genomen.

Voor de PvdA is het belangrijk, dat inwoners met een smallere beurs, ook toegang krijgen tot de energietransitie. Met name investeren is voor veel mensen uit deze doelgroep lastig, niet alleen vanwege de beschikbaarheid van geld, maar ook vanwege de voorwaarden die gesteld worden aan duurzaamheidsregelingen.
En op deze manier maken we de sociale en inclusieve energietransitie concreet.

We nemen dus die drempels weg en ook mensen met een smallere beurs kunnen dus mee doen aan dit mooie lokale opwekproject.
En omdat de deelnemende leden in de energiecoöperatie zoveel mogelijk behoren tot een specifieke doelgroep is het van belang ervoor te zorgen dat zij ook écht zullen profiteren van de opbrengsten van de coöperatie. Dan is het ook goed om te lezen dat de gemeente hierin ook faciliterend en eventueel sturend blijft opereren, want het kan juridisch soms best ingewikkeld zijn.

Het is goed om hier (nogmaals) te benadrukken dat de deelnemers aan het project woonachtig moeten zijn in een van de geel gearceerde postcodegebieden. Dit betekent dat de overige gebieden dan ook buiten de scope van deze pilot vallen. Het college heeft de ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk inwoners toegang te verlenen tot lokale opwekprojecten. Hiervoor is dus gemeente brede dekking nodig. Dit kan gerealiseerd worden door op verschillende locaties te ontwikkelen.

Tevens is in samenwerking met buurkr8 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit project;  een goede aanzet lijkt ons, en ook is er goed gekeken naar de financieringsconstructie, de inkoop en aanbesteding. De ontwerpen liggen er, dus wat dat betreft ligt er een prima start document.

Wat de PvdA betreft zijn we eens met het voorstel om het krediet voor de zonnecarport beschikbaar te stellen en we stemmen in met de voorgestelde wijze van afschrijving en financiering. Wat ons betreft een helder en ambitieus plan en hopen hiermee een mooie start te maken voor een duurzaam westerkwartier voor iedereen!