Energietransitie

De Visie op hernieuwbare elektriciteit in het Westerkwartier


We staan aan de vooravond van een enorme transitie op het gebied van energie. De visie op hernieuwbare elektriciteit, onderdeel uitmakend van de RES is afgelopen donderdag 23 april besproken in de raad.

Voor de PvdA is het van belang dat we werken volgens de volgende uitgangspunten;

  1. Voorkom verspilling, wat we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken
  2. Hou rekening met de landschappelijke waarden met het plaatsen van windmolens en zonneparken.
  3. Besluiten vallen in overleg met de omwonenden en betrokkenen. Samen kom je verder, deze energietransitie moet van iedereen worden!

Even terugkomend op het eerstgenoemde punt. In de visie wordt hier heel kort of bijna niet op in gegaan. Er wordt vanuit gegaan dat een ieder mogelijk particulier dak in het Westerkwartier, al voorzien is van zonnepanelen en dat elke woning goed geïsoleerd is. Gezien de huidige (oudere) woningvoorraad, lijkt ons beide ietwat te ambitieus. Natuurlijk komt dit terug in het duurzaamheidsbeleid, maar we zouden hier graag meer regie in willen zien. Tevens zien we graag dat naast boerderijdaken ook andere bedrijfspanden, zoals bijvoorbeeld bij Leek, voorzien worden van zonnepanelen.

En dan de landschappelijke inpassing. Er wordt ingezet op kleinschalig zonneparken in het noordelijk westerkwartier met uitzondering van de NAM-locatie bij Grijpskerk. En   benoemd is de mogelijkheid van een grootschalig park in het zuidelijk WK. En wellicht in een later stadium wordt gekeken naar de mogelijkheid van grote windmolens in een lijnopstelling langs water (van Starkenborghkanaal) en weg (A7)

Eigenlijk gooi je dan bij dan bij grootschalige zonneparken wat onze partij de boel op slot. Wat als er vanuit de inwoners, een initiatief ontstaat van een groot park in een niet beschermd landschappelijk gebied, waar de meerderheid  het over eens is? Wat als vanuit de inwoners het signaal wordt afgegeven dat er meer draagvlak is voor zon dan voor wind? Of wanneer blijkt dat er veel meer draagvlak is voor een aantal grote velden in plaats van kleine velden, die tot versnippering kunnen leiden. Wij, als PvdA willen dit niet uitsluiten en komen dan ook met een motie om dit soort initiatieven niet op voorhand uit te sluiten.

Het laatste benoemde punt de participatie. In de visie wordt gesproken over de participatie in het besluitvormingsproces. Echter, tijdens de bewonersavonden werd er veelal gesproken over de economische participatie. Hoe kunnen inwoners meer financieel profiteren van deze energietransitie? En hoe worden er terugverdienmodellen middels de corporaties geborgd? Tuurlijk, leuk al die rekenmodellen, maar voor de leek, niet altijd even helder. Dus daar ligt nog een behoorlijke uitdaging. Maar naast deze financiële aspecten zijn voor veel bewoners de aspecten die van invloed zijn op hun directe leefomgeving veel ingrijpende, wij denken daarbij aan zorgen op het gebied van geluidsoverlast van windmolens, reflectie van zonnepanelen in het landschap, gezondheidsrisico, etc. Ook deze aspecten zien wij graag nadrukkelijk terug als aandachtspunten in de planontwikkeling met de bewoners.

We vragen hier meer regie vanuit ons college.

Daarbij lezen we dat deze visie geen financiële consequenties heeft, we nemen aan dat wordt bedoeld, dat deze visie vervolgens wordt verwerkt in het duurzaamheidsbeleid terug komt. Het kost immers gewoon geld toch? Graag een toelichting van de wethouder.

En echte participatie, begint bij enthousiasme en draagvlak. Toch bij de enquête (ong 450 deelnemers op bijna 63.000 inwoners) als ook bij de deelname tijdens de bijeenkomsten vielen ons de aantallen nogal tegen. Hoe gaan we onze inwoners meer betrekken bij dit onderwerp?

Dan ook nog de uitvoerbaarheid, vergunning technisch komt het nogal nou. De provincie houdt ons vooralsnog in de greep. Een dorpsmolen mag niet net buiten het dorp, een kleinschalig zonnepark moet tegen het dorp aan liggen. Dus daar moet nog wel wat gebeuren.

Het wordt een enorme klus, zeker in de uitvoering, maar zonder visie geen toekomst op hernieuwbare elektriciteit. Laten we in ieder geval inzetten op dat we in deze uitdaging onze verantwoordelijkheid nemen qua duurzaamheidsopgave, inzetten op draagvlak en zon op dak En dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn ook voor de mensen met een smalle beurs. En dat vraagt om sterke regie vanuit onze overheid. Kortom aan de slag!