Ieder gelijke kansen

Als partij vinden wij het super belangrijk dat iedereen gelijke kansen moet hebben. In onderstaande stuk beantwoord onze wethouder wat de stappen zijn die in het Westerkwartier gemaakt zijn en geeft zij een blik in de toekomst. Wij als fractie zullen ons ook blijven inzetten om de kansengelijkheid te vergroten!

In de afgelopen jaren stelden vijftig gemeenten in Nederland een GKA-agenda op. Hierin staat beschreven welke interventies binnen de gemeente worden uitgevoerd om kansengelijkheid te bevorderen. In 2022 wordt dat aantal verdubbeld naar honderd GKA-agenda’s. De lokale context en uitdagingen zijn in elke gemeente anders, wat elke agenda uniek maakt. Daarom gaan we met nieuwe en bestaande GKA-gemeenten in gesprek over hun GKA-agenda’s en de lokale context waarin zij werken aan kansengelijkheid. Het woord is aan Elly Pastoor, Wethouder Onderwijs van Gemeente Westerkwartier.

Elly Pastoor

Hoe zou u Gemeente Westerkwartier omschrijven op het gebied van kansengelijkheid?
“Gemeente Westerkwartier is een plattelandsgemeente met een aantal grote kernen en diverse dorpen en streken met een stedelijke dynamiek. De kansen in onze gemeente zijn niet alleen ongelijk op basis van sociaaleconomische status en andere risicofactoren, maar ook omdat voorzieningen in kleinere kernen minder voorhanden zijn dan in grotere kernen. Dit geldt zeker voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Deze zijn eerder aangewezen op grotere steden van buurgemeenten zoals Drachten en Groningen. Daarentegen is de saamhorigheid en eigen kracht in kleinere kernen vaak sterker.”

Met welke interventie van jullie GKA-agenda gaan jullie de komende jaren kansengelijkheid stimuleren?
“De interventie ‘Inclusief Onderwijs’ waarbij een projectleider het proces naar inclusief onderwijs onderzoekt en begeleidt voor kinderen van 0 t/m 16 jaar op Kindcentrum ’t Sterrenpad. Inclusief onderwijs is onderwijs voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met de nodige ondersteuning en zorg waar die nodig is voor een optimale ontwikkeling van kinderen.

In het project wordt samengewerkt met gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja van Stichting de Zijlen en Kinderopvang de Speelster van Tamariki. We willen alle kinderen gelijke kansen bieden binnen de mogelijkheden die het kindcentrum heeft, waarbij het doel is om de samenwerking tussen de partijen te versterken. Er wordt ingezet op duurzame implementatie, zodat het kindcentrum gelijke kansen kan blijven bieden, ook wanneer de subsidie eindigt.

Met deze interventie willen wij ook in het dorp Nuis op de brede school het inclusief onderwijs versterken. In deze brede school zijn een Jenaplanschool van Primenius, een gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja van de Zijlen en Kinderopvang de Speelster van Tamariki met een BSO, kinderopvang en peuteropvang met voorschoolse educatie (VVE) gevestigd. De uitdaging is om de verdergaande samenwerking in de brede school te versterken met accent op verbinding. Daarnaast speelt de uitdaging gemeentebreed om een actieve verbinding te maken tussen onderwijs en de omgeving van kinderen op gebieden als sport, cultuur, welzijn. Dit kan bijvoorbeeld door de schooldag te verrijken met Tijd voor Toekomst (verlengde schooldag met aanbod dat aanvullend is op het reguliere curriculum). Tevens willen we inzetten op preventief signaleren van vraagstukken of problemen en in een zo vroeg mogelijk stadium van ouders en leerkrachten ondersteunen bij zorg en welzijnsvraagstukken rondom kinderen.”

 Met de doorontwikkeling van inclusief onderwijs willen we alle kinderen, met en zonder beperking, de kans bieden om dichtbij zich te ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige volwassenen met een kansrijke toekomst.

Wat hoop je dat de samenwerking met de GKA jullie als gemeente brengt?
“Met de inzet hopen we een stap te kunnen zetten in het versterken van inclusief onderwijs en opvang voor alle kinderen in het Westerkwartier. Uiteindelijk hopen we zoveel mogelijk lokaal dergelijke voorzieningen te kunnen organiseren zodat kinderen in eigen omgeving kunnen opgroeien, ontwikkelen met gelijke kansen. Een kansrijke, inclusieve, creatieve en krachtige start voor alle kinderen in het Westerkwartier.”