Perspectief 2019 en verder;

Het serieuze werk is begonnen, de financiële stukken aan de orde, de voorjaarsnota

We bespraken het perspectief voor 2019 en verder, welke keuzes kunnen we maken? Willen we maken? Een basis voor keuzes is gelegd in ons eigen partij programma, daarnaast hebben we ook afspraken gemaakt in het coalitie akkoord. Maar ligt dan verder nu alles vast? Zeker niet, we geven zeker onze mening en kleur in het debat dat volgt en de komende gesprekken over de erop te stellen begroting. Hieronder door ons ingebrachte punten, we mochten slechts 5 minuten spreken en moesten dus keuzes maken!

Sociaal domein, Armoede en Werkgelegenheid

Wij vinden dat hier vooral de accenten moeten liggen de komende jaren voor de burgers die zorg nodig hebben, in armoede leven of ondersteuning nodig hebben om tot werk te komen. Er zijn hier stevige opgaves m.b.t. jeugd en armoede. Wij vragen ons af of de beschreven ambities van dit college om voor het sociaal domein de kosten terug te brengen naar het niveau van 1 januari 2018, realistisch zijn.

Tevens zijn we nieuwsgierig naar hoe invulling gegeven zal worden aan een daadkrachtig armoedebeleid. Natuurlijk is er een armoedepact, we waarderen ook de inzet van vrijwilligers vanuit Humanitas, Stichting Leergeld en de Voedselbank, maar soms houdt de informele zorg van vrijwilligers op. Daarom vragen we extra aandacht voor de ontwikkeling van een visie over informele en formele zorg en deze vervolgens te borgen in beleid. Wanneer die visie er is kan dat duidelijkheid geven aan de taakverdeling van formele en informele zorg.

Daarnaast vragen we aandacht voor bijvoorbeeld de accommodatie- kosten van de Voedselbank, we willen graag dat de gemeente hierin tegemoet komt. Onze wens om de 130% regeling te gaan onderzoeken staat nog steeds, er is een onderzoek toegezegd naar de gevolgen van het eventueel op plussen van de verschillende regelingen naar 130% van de bijstandsnorm, we willen weten wat de status hier van is.

Op dit moment, in de economische hoogconjunctuur liggen de banen voor het oprapen, maar dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Als overheid moeten we nu juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe leiden naar werk, door o.a. door afspraakbanen zelf te organiseren, maar ook actief in te zetten op trajecten zoals supermama’s, en daarbij altijd de samenwerking te zoeken met bedrijven uit de regio.

Klimaat, Energie en Wonen

Natuurlijk heeft dit college al ingezet op verduurzaming, de klimaatopgave is groot, we zijn benieuwd naar concrete maatregelen. We maken ons zorgen over de energiearmoede. Het verschil tussen arm en rijk, ofwel de oude en de nieuwe woningvoorraad wordt alsmaar groter. Wij vinden het belangrijk dat iedereen aan de energietransitie mee kan doen. De aangekondigde subsidiemaatregelen zouden juist gericht moeten zijn op mensen met een smallere beurs. Onze tip is ook te kijken naar andere gemeenten, waar succesvol gewerkt wordt aan de energierevolutie.

Daarnaast moet er gewerkt worden aan de woningvoorraad. Er moet voldoende aanbod komen van betaalbare huurwoningen, koopwoningen voor zowel starters als ouderen, waarbij er naast vraaggericht ook toekomstgericht gebouwd moet worden. Immers woonwijken moeten diversiteit uitstralen. En laten we als gemeente ook creativiteit stimuleren door nieuwe concepten te omarmen door o.a. combinaties met zorg makkelijker toe te staan.

Andere wensen

En dan zijn er nog wat wensen voor diverse onderwerpen zoals de infrastructuur of ook wel de bereikbaarheid van onze dorpen. Een concrete invulling van deze ambitie uit het coalitieakkoord mag in de vorm van een totaalplan mag wat ons betreft snel uitgevoerd worden.

Om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van deze gemeente te bevorderen willen we inzetten op een masterplan en uitvoeringsplan voor recreatie en toerisme. Dit ter bevordering van de leefbaarheid en werkgelegenheid in onze gemeente.

De jongeren weer aan het bewegen krijgen, zoals in Grootegast gedaan is op de lagere scholen verdient een vervolg, we zouden het zelfs breder willen trekken, bijvoorbeeld een jeugdbewegingsfonds op te richten waaruit meerdere initiatieven zouden kunnen ontstaan.

Ambitie

Tja en dan komt de opgave. Voor een pas op de plaats zijn de voorliggende opgaves te groot, er is een pro-actief beleid gewenst. Dit vraag om middelen, dus geld. We kunnen twee routes bewandelen. Aan de ene kant de ozb iets te verhogen en aan de andere bezuinigingen. Wat onze partij betreft gaan we niet bezuinigen op uitgaven voor de laagste inkomens, maar streven we naar een eerlijke lasten verdeling.

Organisatie/communicatie

En dan de organisatie. Die bestaat pas 5 maanden. We zijn opgestart, het is nu nodig een slag te maken binnen de organisatie, qua dienstverlening en communicatie. We geven elkaar nog even tijd om hier verder in te ontwikkelen en groeien, immers we zijn dichtbij, nuchter, maar ook zeker ambitieus, we hebben elkaar nodig om als mooie gemeente Westerkwartier verder te ontwikkelen!

Namens de PvdA-fractie,

Sandra de Wit en Mark Veenstra