PvdA bijdrage voorjaarsnota 12 juli 2023: Leefbaarheid in het Westerkwartier

Inleiding

Als er veel gebeurt, in de wereld als oorlog in de Oekraïne, in Nederland nu het kabinet gevallen is waar we vast gevolgen van gaan merken in het Westerkwartier dan is het extra belangrijk stil te staan bij onze eigen eenheid het Westerkwartier. We spreken vaak over “de Westerkwartierse oplossing” en dat gaat dan over gezamenlijkheid, zelfredzaamheid van inwoners, soms wat eigenzinnigheid. Want wij doen het regelmatig op onze manier.

Landelijke verkiezingen

Er komen landelijke verkiezingen, over niet al te veel maanden. Nu eerst een periode met demissionair kabinet. Waardoor we kunnen verwachten dat beleidsontwikkeling op een aantal dossiers op zich zal laten wachten.

Doorontwikkelen

Nu kunnen we hierdoor onzeker of angstig raken. Er is echter ook actie en duidelijkheid nodig, besluitvorming, zodat we voort kunnen met ontwikkelen in onze mooie gemeente. We zien dat na het vaststellen van het College Uitvoeringsplan er stappen gemaakt worden, plannen gemaakt worden die richting uitvoering gaan. Daar zitten onze inwoners op te wachten, wij als raad natuurlijk ook. In de uitwerking die we lezen in de financiële stukken zien we voor de komende jaren ruimte om te ontwikkelen. Belangrijk is dit dan ook te doen, het gaat weliswaar om incidenteel geld, maar ook daarmee kunnen voor inwoners mooie dingen gedaan worden.

Compliment aan de medewerkers

De fractie van de PvdA wil een groot compliment geven aan alle medewerkers van de gemeente die zo hard werken om die plannen tot uitvoer te laten komen. Wij zien dat ook in het Westerkwartier spanning ontstaat als het gaat om het invullen van vacatures, dan vooral op bepaalde kennis gebieden. We hebben grote waardering voor alles wat wel lukt ondanks die krappe bezetting.

Een vijftal onderwerpen om bij stil te staan

  • Vervoer en openbaar vervoer
  • Sport
  • vrijwilligers
  • Huisvesting
  • participatie

Voorzitter, de fractie van PvdA Westerkwartier wil stilstaan bij een vijftal onderwerpen die voor onze inwoners en de leefbaarheid in het Westerkwartier zo van belang zijn. Steeds meer wordt duidelijk dat “ons” Westerkwartier zijn eigen manier heeft en wil hebben. Dat “samen” en “contact” belangrijk zijn en dat we elkaar daar heel hard voor nodig hebben. Dit gaat allemaal over leefbaarheid.

Vervoer en openbaar vervoer

Vervoer en openbaar vervoer is daarbij een van de hele belangrijke onderwerpen. De fractie van de PvdA is dan ook blij dat het college zich heeft uitgesproken toen duidelijk werd dat een aantal buslijnen verdwijnen of een ernstig beperkte dienstregeling krijgt. Onze gemeente is groot qua oppervlakte, kent daarmee flinke afstanden tussen dorpen. Het is belangrijk dat inwoners vanuit hun woonplaats met het OV kunnen reizen. Creatief met gebruik van Hubs, deeltaxi’s, vervoer door vrijwilligers alles moet worden bekeken om bereikbaarheid te behouden. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat gezinnen met kinderen in dorpen willen wonen, die zijn voor de leefbaarheid weer zo belangrijk. Wij vragen dan ook middels de motie die we samen met GroenLinks indienen en die door GroenLinks zal worden ingediend met de titel Omdenken Openbaar Vervoer, aandacht voor het creatief zoeken naar mogelijkheden om zo vervoersmogelijkheden in stand te houden en/of te ontwikkelen.

Sport

Sporten een belangrijk onderwerp in het Westerkwartier.

Als het gaat over sporten dan gaat het ook over nieuwe sporten, sport is in ontwikkeling, onze inwoners natuurlijk ook en daar horen ook nieuwe sporten bij. Wij snappen daarom de vraag van inwoners naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van Padel banen. Vandaar de motie onderzoek haalbaarheid Padelbanen, die GroenLinks straks namens de PvdA en GroenLinks zal indienen.

Waar sport is zijn ook accommodaties. Een belangrijk deel van de sport vindt daar plaats en gaat over contact met elkaar. Graag zien we dat wordt onderzocht hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van bijvoorbeeld kantines. Is het mogelijk in deze al bestaande accommodaties ontmoetingsplekken voor jeugd te creëren als daar behoefte ligt in een dorp?

Immers een al bestaande accommodatie gebruiken voor ontmoeting vergroot de leefbaarheid in een dorp! De motie sportaccommodaties als verbrede ontmoetingsplek dienen we samen met GroenLinks in.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn op veel fronten belangrijk. En in onzekere tijden misschien nog wel belangrijker. Bijvoorbeeld in de zorg. Het gaat dan natuurlijk om mantelzorgers. De fractie van de PvdA wil hierbij grote waardering en respect uitspreken voor de grote inzet van mantelzorgers. Maar er zijn veel meer vrijwilligers. Ook in de ondersteuning van onze inwoners zijn vrijwilligers heel belangrijk. De aanvraag van Humanitas, om de bekostiging te veranderen naar een subsidie relatie snappen wij. Wij horen graag van de wethouder welke mogelijkheden hier liggen. Net als de Schans zou toch een subsidie relatie kunnen ontstaan? De effectiviteit van het werken van Humanitas wordt hierdoor vergroot, meer inwoners geholpen. De verantwoording van de inzet van de subsidie zien we dan met vertrouwen achteraf tegemoet.

Een groep vrijwilligers die afgelopen tijd al heel goed werk heeft gedaan zijn de energiecoaches. We steunen de aanpak om ook professionele inzet te plegen om duurzaamheidsmaatregelen nog meer te steunen. We zijn echter ook benieuwd hoe de wethouder denkt over het betrekken van de huidige energiecoaches. We dienen daarom de motie met als titel energiecoaches van de Christen Unie mede in.

Om de leefbaarheid van het Westerkwartier op zijn Westerkwartiers te steunen zien wij graag dat vrijwilligers die initiatieven hebben steun kunnen krijgen bij het ontwikkelen van die initiatieven. Dan gaat het niet over het overnemen van initiatieven, maar over ondersteuning bijvoorbeeld bij het zoeken naar fondsen, het neerzetten van projectmanagement en financieel management bij grote projecten. De fracties van de PvdA en GroenLinks dienen hiervoor een motie in.

Huisvesting

De uitdagingen van de komende tijd op gebied van huisvesting zijn groot, we willen bouwen en zien ook de veranderingen in de markt die bouwen moeilijker maken. De wachtlijsten voor de verschillende doelgroepen zijn echter lang en dat maakt duidelijk dat bouwen echt nodig is. Natuurlijk zijn wij bezorgt nu duidelijk is dat de huisvesting voor statushouders achterblijft, dat niet voldaan wordt aan de gemaakte afspraken. Onze gemeente is zeker niet de enige.

We horen vanuit het college hoe gewerkt wordt aan een oplossing. Het meedenken van de dorpen vinden we zeker belangrijk. De huidige uitdagingen op gebied van wonen vraagt een creatieve kijk. Gelukkig zien we hierin ook mooie initiatieven. Met trots kunnen we zeggen dat de Knarrenhof in Marum echt van start gaat, dat er steeds meer vraag is naar alternatieve woonvormen als pre-mantelzorgwoningen, het delen van woningen, verschillende woonvormen. De oproep van de PvdA is zeker ook om met deze actieve en creatieve energie verder te gaan!

Participatie

Voorzitter, tot slot, er wordt gewerkt aan een notitie over participatie. Hoe kunnen we met inwoners spreken over wat belangrijk is voor ons als Westerkwartierders. Hoe kunnen inwoners meepraten, meedenken, hun ideeën met ons delen? In september volgt een notitie hierover. Wij zien graag dat de participatie voor jeugd hier een belangrijke plek in krijgt. Ook als het gaat om specifieke onderwerpen als de energietransitie. Immers de jeugd moet het gaan doen de komende jaren, zo belangrijk dat zij meedoen, denken als gesproken wordt over dit onderwerp.

Sandra de Wit, fractievoorzitter

Fotobijschrift: PvdA fractie Westerkwartier vlnr: Mark Veenstra, Myra Eeken-Hermans en Sandra de Wit