Niet ‘over’ maar ‘met’ mensen praten – PvdA motie door hele Raad gesteund

De PvdA fractie Leek heeft een ingekomen brief van ondernemingsraad ISD en later die van Novatec geagendeerd ter bespreking. In de brief gaven de ondernemingsraden aan dat de medewerkers van de beide organisaties niet mee mochten praten in de ambtelijke werkgroepen in het kader van de herindeling.

De spelregels maakten dit niet mogelijk.

Bijzonder is dat in Grootegast en Zuidhorn, omdat zij niet deelnemen aan de ISD, de ambtenaren ‘sociale dienst’ wel mee mogen praten.

De PvdA fractie Leek heeft zeer duidelijk te kennen gegeven dat ‘we niet over mensen, maar met mensen praten’. Zeker als het over hun eigen toekomst gaat en zij de kennis in huis hebben van het werk dat ISD en Novatec verrichten.

Alle fracties en wethouder Morssink (portefeuillehouder) deelden deze opvatting.

In de aansluitende raad hebben wij een raadsbrede motie ingediend ter ondersteuning van de pleitbezoriging die wethouder Morssink zou doen om te zorgen dat met mensen en niet over mensen gepraat zou worden.

Inmiddels is de stuurgroep bijeengeweest waar wethouder Morssink het pleit gewonnen heeft en nu geregeld gaat worden dat ‘met mensen en niet over mensen’ gesproken gaat worden.

Een mooi succes voor iedereen: raadsbreed gedeeld, gesteund door college en een positief resultaat voor de mensen die het aangaat.

door Bianca Kaatee