Visie op recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme vormen zoals het college terecht aangeeft een belangrijke economische pijler voor het Westerkwartier. De fractie van de PvdA is dan ook blij dat we vandaag spreken over de visie recreatie en toerisme. Allereerst ook de complimenten voor het werk dat er met het ontwikkeling van deze is gemoeid, veel mensen zijn hier bij betrokken geweest.

Voor onze fractie is het belangrijk dat recreatie en toerisme toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen en iedereen ervan kan profiteren. Recreatie en toerisme dragen in brede zin bij aan de welvaart en economie van onze gemeente. Dat komt in de voorliggende visie duidelijk terug en kan dan ook op steun van de PvdA fractie rekenen.  Onze fractie onderschrijft de ambitie die deze visie uitspreekt om de toeristische aantrekkingskracht van het Westerkwartier de komende jaren te vergroten op een bewuste, duurzame en zinvolle manier aan de hand van de genoemde speerpunten.

De PvdA-fractie vind het positief dat de visie recreatie en toerisme op meerder fronten wordt ingezet, zowel kleinschalig van uit de inwoners en dorpen als meer grootschalig vanuit het gebied en de aantrekkingskracht van onze gemeente. Er wordt in de visie duidelijk ingezet op onderlinge verbinding van soorten recreatie, dat is voor onze fractie belangrijk. Vorige week heeft onze fractie werkbezoek gebracht aan Visvliet, al waar dan ook een prima voorbeeld is hoe dit wordt ingezet. We zijn dan ook blij om dit terug te lezen in de visie.

Ook is zijn er namens de fractie nog enkele vragen gesteld.

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben we ervoor gepleit dat de informatieborden die er komen ook leesbaar zijn voor inwoners die slechtziend zijn, bijvoorbeeld door er ook een stukje braille op te zetten. Dat lezen we niet terug in de visie. Hoe kijkt het college hiernaar?

Het Westerkwartier is een gemeente waar veel gefietst wordt en waar ook veel fietsrecreatie mogelijk is. Dit vraagt om goede fietspaden, met goede voorzieningen. Bijvoorbeeld elektrische laadpalen op rustplekken zodat ook mensen met een elektrische fiets volop kunnen participeren. Is dit onderdeel van de visie?

Voor wat betreft de vaarverbindingen wordt ook goed gekeken naar mogelijke overblijfplekken> Met het verdwijnen van de jachthaven in Briltil, missen we schakelverbindingen vanuit Stroobos, er wordt nu Aduard genoemd, maar is het ook wat om te kijken naar bijvoorbeeld Grijpskerk?

Daarnaast lezen we ook dat er soms ook beperkingen zijn met betrekking tot openingstijden musea of andere receratievoorzieningen gekoppeld met horeca en detailhandel? Betekent dat er ook wordt onderzocht naar mogelijkheden om deze openingstijden te verruimen?

We lezen terug in de uitvoering de diverse bedragen die worden ingezet de komende jaren, om ons toerisme dan wel werkelijk goed en duurzaam in te vullen. Dank ook voor de aanvullingen en het overzicht die we dankzij de technische vragen van de CU hebben mogen ontvangen.

Qua financiering zien we ook koppelkansen om vanuit de provincie met co-financiering de bovenregionale verbindingen te te stimuleren, zeker met het Hogeland en andere omliggende gemeenten. Hoe ziet de wethouder dit?

Wat ons het afgelopen jaar duidelijk is geworden, dat recreatie en toerisme vele vormen kent. Zeker in de corona-tijd,  hebben veel inwoners, hun vertier dichtbij huis gezocht. Maar ook mensen buiten de provincie weten het Westerkwartier steeds meer te waarderen. Er zijn heel wat gouden parels in het Westerkwartier, en met het vaststellen van deze visie wordt er een duurzame stap gezet om deze nog meer te ontwikkelen en zo een prachtig Westerkwartier te kunnen presenteren, waar het naast prettig wonen en werken, ook nog eens prettig recreëren is!

Nadat ook onze bijdrag door wethouder Pastoor beantwoord was heeft de gemeenteraad van Westerkwartier unaniem ingestemd met het nieuwe recreatie en toerisma-beleid

Bij de eerstvolgende raadsvergadering hoeft het collegeplan alleen nog worden afgehamerd. In het huidige bestuursakkoord van Westerkwartier is recreatie en toerisme een van de speerpunten. Volgens het college is de toeristische sector een kansrijke pijler voor de economie van de gemeente. De visie die is opgesteld in samenwerking met ondernemers en organisaties uit de sector moet handen en voeten geven aan toeristische ontwikkelingen.

Wethouder Elly Pastoor (PvdA) kon Bakker geruststellen: ‘We zetten in op kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie, passend bij het plattelandsgebied en de aard van de inwoners. Er moet een balans zijn tussen een prettige leefomgeving en de kansen die toerisme biedt. De gemeente is bij uitstek een gebied die erom vraagt ontdekt te worden door de rustzoeker.’

Parels aan ketting geregen

Volgens de wethouder herbergt Westerkwartier een groot aantal parels, maar moeten die nog wel tot een mooi ketting aaneen worden geregen.

Volgens wethouder Pastoor wordt er al over de gemeentegrenzen heen gekeken en samengewerkt waar dat kan.