Tekstvak: Bestuur in overleg – het is toch wat behelpen zo’n scherm

Algemene Beschouwingen 2020

‘Gezien worden, je gezien weten en je laten zien”

Op woensdagavond 11 november vonden de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van het Westerkwartier  plaats. Altijd een moment dat een fractie het vizier scherp stelt op de doelen en nagaat of het schip van staat op koers ligt. Hier volgt een samenvatting van de tekst van de PvdA fractie. De gehele tekst is te vinden op de website van de PvdA, https://www.pvdawesterkwartier.nl/  

Vanuit de fractie: PvdA en de Algemene Beschouwingen van 11 november jl.

Uitgangspunt voor de fractie is ‘Ben ik in beeld? Gezien worden, je gezien weten en je laten zien’. Dat zijn basisbehoeften voor iedereen, thuis, in je eigen omgeving, het speelt overal. Vanuit sociaaldemocratische waarden staat verbetering van de sociaaleconomische en maatschappelijke positie van de lage- en middenklasse centraal.

De covid 19 pandemie roept in dat opzicht stevige vragen op. De gevolgen voor de samenleving zijn enorm. De vangnetfunctie van de overheid is nu des te meer van belang, landelijk, maar zeker ook lokaal. Communiceren wordt nog belangrijker dan het al was. Maar dat lukt ook, de gemeente Westerkwartier heeft de afgelopen periode geanticipeerd, was creatief en nam stevig positie in.  De begroting laat die proactieve houding en ambitie ook zien. Klappen opvangen is nodig, maar de ambities vasthouden is minstens zo belangrijk.

De financiële positie is zoals bekend niet rooskleurig, maar de jongste cijfers zijn iets positiever. Er is meer grip op het sociale domein ontstaan maar ook zetten we stappen rond omgevingswet, duurzaamheid en energie. We moeten niet somberen, we zijn in beeld als een gemeente die het in vergelijking met andere gemeenten goed doet. Toch zeggen we met nadruk dat zonder financiële ondersteuning van het rijk we het in het sociale domein niet redden. We moeten dat met nog meer nadruk aan het kabinet vertellen. Preventie willen we nog sterker op de kaart zetten: daarom komen we met een motie om ‘home-start’ aan onze instrumenten toe te voegen.

In het vrijwilligersbeleid blijven mogelijkheden onbenut. De PvdA heeft dit eerder onder de aandacht gebracht, hoe staat het met de uitvoering van onze motie? In het Armoedebeleid zijn we blij met de bereikte ondersteuning van gezinnen met kinderen die in armoede leven. Op 3 november gaf de Raad hiervoor in grote meerderheid steun. Doel moet zijn dat kinderen mee kunnen doen en voorkomen dat armoede erfelijk wordt. We zijn voorstander van de pilot rond eerder ingrijpen bij het oplopen van schulden. Graag horen we hoe ver deze proef intussen is.

Corona betekent banenverlies en faillissementen. We ondersteunen de vele oproepen die we elders zien om lokaal te kopen en zo eigen ondernemers te steunen. Het mag wat ouderwets zijn, maar juist in deze tijd is deze keuze gepast. Omscholing en verduurzaming bieden kansen, we horen hier van het college graag meer over. Lokaal en circulair produceren, het ontwikkelen van  toerisme en recreatie evenzo. Appie ’s minimacamping is een voorbeeld om trots op te zijn, maar ook het blote-voeten-pad, het kamperen bij de boer, de nieuwe fiets- en wandelkaart die van ’t zomer huis aan huis is verspreid, dat zijn mooie initiatieven. Inwoners willen dichter bij huis hun voedsel ophalen, lokaal eten, voedseltuinen en het voedselakkoord zijn zaken waarin we met gepaste trots voorloper willen zijn.

Enige zorg voelen we voor het mee door corona veroorzaakte probleem om goede stages te regelen voor leerlingen van diverse opleidingen. De gemeente moet daarin een rol op zich nemen. Samen met de bibliotheek en kunstbedrijven moeten we kijken naar goede plekken voor onderwijs, muziek, kunst en leven. Het plan van de Borgen springt er voor de komende jaren uit.

Afgelopen jaar is het duurzaamheidsbeleid vast gesteld en was ook de RES, de Regionale Energie Strategie, aan de orde. We zijn verwachtingsvol, maar het verkrijgen van draagvlak wordt de grootste uitdaging. Energiecoaches en ambassadeurs spelen een grote rol, terwijl de gemeente zelf het goede voorbeeld zal moeten geven. De verduurzamingsopgave is enorm, we zullen veel gebouwen moeten afstoten of renoveren.

Leefbaarheid van onze kernen is cruciaal, maar de financiering roept vragen op. Het rijk komt met extra bekostiging enerzijds en bezuinigingen anderzijds rond dorpshuizen. Hoe zit dat eigenlijk? Culturele organisaties staan door Covid onder druk, terwijl cultuur zo belangrijk is. Ook vervoer draagt bij aan leefbaarheid, we maken ons zorgen dat OV bedrijven gaan snijden in dienstverlening. Welke mogelijkheden heeft de gemeente in deze? De inzet op het thema veiligheid waarderen we. Het Damocles beleid valt daar ook onder.

In de Volkshuisvesting pleiten we voor ouderen en starters als doelgroepen. Burgers moeten kunnen meedoen bij het maken van de plannen. Hoe staat het inmiddels met de sociale woningbouw? Gaat de gemeente strategische aankopen doen voor woningbouw in bijv. Grijpskerk, Marum en Zuidhorn?

Nog steeds ontbreekt een verkeersvisie waarin goed gekeken wordt naar de verbinding tussen de dorpen. Zodoende valt ook geen beleid te maken. Bij die ontsluiting is de lobby voor de Lelylijn van groot belang. Ook verwachten we een pro-actiever beleid om gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken. We hebben verschillende vragen hierover gesteld.

We zijn blij dat dit college wil blijven investeren. We doen dat vanuit de reservepot. Onze solvabiliteit wordt niet veel beter, maar staat er nog redelijkerwijs voor in vergelijking met andere gemeenten. De OZB verhoging is wat ons betreft noodzakelijk om ongewenste bezuinigingen te voorkomen. Het college heeft die verhoging voldoende onderbouwd. Daarmee kunnen we onze voorzieningen in stand houden.

Al met al vinden we dat er een prima begroting ligt en een prima beleid waarmee we perspectief houden. Dat is voor ons allemaal in deze tijd het allerbelangrijkst.

Op naar een sociaal en duurzaam Westerkwartier!

De fractie van de PvdA Rianne Vos, Mark Veenstra, Sandra de Wit, Hans Koenders, Joachim Bekkering, Anne van der Laan, Henrica Bergsma