bijdrage begrotingsraad pvda westerkwartier

Door de covid pandemie worden we geconfronteerd met vele nieuwe uitdagingen waarbij de vraag “ben ik in beeld” centraal staat. Deze periode vraagt veel van onze samenleving van de mensen en hun naasten die ziek zijn geworden, van mensen in de zorg, van ouderen en inwoners met een kwetsbare gezondheid, van ondernemers en werknemers, van leraren en leerlingen. De PvdA vindt een stevige rol van de gemeente in zo’n periode van groot belang, haar vangnet constructie is nu cruciaal.

Sociaal domein

Het sociaal domein heeft stevige invloed op de voorliggende begroting. De invloed van de gemeente op het systeem is beperkt, maar we zien dat de gemeente anticipeert daar waar dat kan. Waar de gemeente nadrukkelijk een rol kan spelen is aan de preventiekant. Door vroegtijdig ondersteuning te bieden kan het vergroten van problemen worden voorkomen. We zien daar een belangrijke rol voor de professionals maar onze fractie blijft ook nadrukkelijk aandacht vragen voor de plaats van de vrijwilligers in het systeem. In het verlengde hiervan brengen wij graag de motie homestart in. (mede namens CDA, Christen Unie, Groen Links, Sterk Westerkwartier, 50plus)

In de lijn van preventie past ook het besluit wat vorige week bijna raadsbreed is ondersteund en is verwerkt in deze begroting, de verhoging van de inkomensgrens voor gezinnen naar 130% bijstandsnorm om in aanmerking te komen voor minimaregeling. Een maatregelen waarvoor we bij het opstellen van het coalitieprogramma nadrukkelijk aandacht hebben gevraagd. Kinderen moeten mee kunnen doen en overerfbare armoede moet worden doorbroken. De opgave rondom armoede is complex en vraagt om een integrale aanpak, vorige week is door de wethouder aangegeven dat die nadrukkelijk de aandacht heeft en wij hier op korte termijn nader over in gesprek gaan.

Wonen

Het mee kunnen doen voor iedereen aan de verduurzamingsopgave is voor ons een belangrijk speerpunt. De energiecoaches en het fonds duurzame woningverbetering, waardoor ook de mensen die niet leenkrachtig genoeg zijn en toch een lening kunnen krijgen om duurzame maatregelen in hun woning te treffen vormen daarvoor belangrijke onderdelen.

Naast het verduurzamen van de oude woningvoorraad moeten wij ook huizen blijven bouwen voor doelgroepen. Daarbij vragen wij ook expliciet aandacht voor het aanbod qua sociale huurwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Wij brengen een motie in (mede namens Christen Unie, D66, CDA, Groen Links  en 50+) waarin wij het college verzoeken om jaarlijks te rapporteren over de stand van zaken met betrekking grotere woningbouwprojecten en bouwontwikkelingen.

Solidariteit

Onze begroting staat onder druk maar onze samenleving ook. We hebben gezien dat de gemeente westerkwartier goed heeft kunnen schakelen in deze Covid periode, dar zijn we trots op. Zowel naar ondernemers, verenigingen, burgers is er steun. Er zijn vele acties uitgezet om er te zijn voor de inwoners. Nu de pandemie langer aanhoud vraagt dit een vervolg, waarvan moed houden, de economie aan de praat houden en steun geven aan de minst draagkrachtigen. Wij denken dat nog steviger bezuinigen nu niet het juiste antwoord is. Juist nu is het  van belang om je voorzieningen in stand te houden, de duurzaamheidsopgave aan te jagen en economisch perspectief te bieden door onze ambities zo veel mogelijk vast te houden.