Gemeenteraad 13 februari, begroting 2019

Begroting 2019

We willen het ambtelijk apparaat bedanken voor de verzorgen van de voorliggende stukken. Het maken van één begroting op basis van 4 begrotingen is een enorme klus geweest.

De begroting die voorligt is technisch en beleidsluw. Een optelsom van vier gemeenten vertaald naar een begroting voor gemeente Westerkwartier. Geen stevige buffer, de ruimte aan weerstandsvermogen is nog net voldoende maar er wordt al aangegeven dat de komende tijd het weerstandvermogen van de nieuwe gemeente in beeld zal worden gebracht en deze mogelijk lager uit zal vallen. Daarnaast beschikken we nog over een (kleine) reserve voor het sociaal domein. Een reserve die naar verwachting minimaal nodig is om de extra tekorten in het sociaal domein in de eerste jaren op te vangen. Het is een magere begroting helemaal gezien het feit dat we als nieuwe gemeente voor een extra grote uitdaging staan om het gewenste DNA in te kleuren.

Een beleidsluwe begroting maar toch moest het collega al een aantal keuzes maken om invulling te kunnen geven aan de noodzakelijke bezuinigingsopgave om rode cijfers onder aan de streep te voorkomen. Er is een ambitieuze taakstelling opgenomen en er zijn maatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen zijn technische van aard en hebben in mindere mate een effect op de inhoud van het beleid, zoals het bijstellen van afschrijvingstermijnen, temporiseren of uitstellen van investeringen en het maken van beoogde efficiëntieslagen als gevolg van schaalvergroting, bijvoorbeeld bij het onderhoud van groen en wegen.

De voorgestelde maatregelen bij het sociaal domein zijn technisch van aard maar wel fors en ambitieus. In de memo wordt allereerst gesproken over de actualisatie van de WMO huishoudelijke hulp tarieven. Een belangrijke; we hechten aan reële cao-lonen, we willen de gemeente maar ook de leverancier, daar ook aan houden. Pfffoe…en vervolgens stoppen we met verlengde jeugdhulp…..! Uit de eerste analyse blijkt dat een groot deel van de producten in principe beschikbaar is via de WMO, Zorgverzekeringswet (GGZ etc) en bij welzijn aanbieders in de regio, een kostenbesparing op lange termijn is mogelijk. Maar is dit wel zo? Of wordt het meer een vestzak naar broekzak verschuiving? En welke gevolgen heeft deze keus mbt tot kwaliteit en doelmatigheid? Daarnaast wil dit college inzetten op PGB ipv ZIN bij ‘lichte’ jeugdhulpproducten. Wat voor gevolgen heeft dit kwalitatief en op lange termijn? Wij zijn het eens met de ambitie zoals geformuleerd om aan de hand van een efficiëntieslag de uitgaven voor de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet naar beneden bij te stellen. Deze efficientieslag moet komen te liggen in de organisatievorm, de cliënt moet centraal blijven staan, onze fractie zal dan ook de invulling kritisch blijven volgen.

Voorzitter,

Wij lezen deze begroting als een technische begroting en willen het college de benodigde tijd geven om het coalitieakkoord nader te vertalen en in te vullen, wij kijken dan ook uit naar de perspectiefnota. Kortom de overwegingen in deze memo delen we, maar we zullen deze kritisch blijven volgen. De oplossing zal liggen in een combinatie van maatregelen. De vraag is nu met welke maatregelen uit het dashboard wil het college als eerste aan de slag. Het overzicht van de taskforce mbt maatregelen geeft ons een redelijk beeld, maar de uiteindelijke effecten zijn nog niet zichtbaar en of meetbaar, alsmede wat dat gaat doen met ons weerstandsvermogen. We zijn voorstander van een integrale aanpak, daar waar het voor onze inwoners de minste impact heeft, met name diegenen die het wat minder makkelijk hebben.

Er wordt financiële ruimte gezocht om de ambities van het college, de coalitie en deze raad in te kunnen vullen. Daar ligt nu de komende tijd de opdracht voor het college en deze coalitie. Want ondanks de tegenwind die we nu hebben, moeten we de ambities niet gelijk opzij schuiven. Immers we willen Westerkwartier wel een smoel gaan geven. Naast de armoedeaanpak, waarbij we het college willen oproepen om het onderzoek naar de 130% regeling op te pakken, zullen we ook op het gebied van duurzaamheid aan de slag moeten. Hoe we dat gaan doen en wat er wordt gedaan, verdient een goede uitwerking en moet goed worden voorbereid. De inbreng van iedereen wordt daarbij enorm gewaardeerd.

Zoals aangegeven, wij kijken uit naar de perspectiefnota met daarin een concrete vertaling die invulling moet geven aan de ambitie van het willen zijn van een sociale gemeente waarin iedereen mee kan doen, waar wordt gewerkt aan de duurzaamheidsopgaven en verduurzaming voor iedereen mogelijk wordt gemaakt.

Dus aan de slag, maar niet alles tegelijk, we zijn gewaarschuwd. Bij harde tegenwind , gewoon wat harder trappen, dan komen we er wel. Maar wel vasthouden aan de koers.

Kortom voorzitter, er ligt een opdracht die niet makkelijk gaat worden, maar we hebben er vertrouwen in. Deze Westerkwartierse uitdaging gaan we met zijn allen aan. Dichtbij, nuchter en ambitieus!