Herindelingsontwerp één gemeente Westerkwartier

De fracties van de PvdA Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn er glad voor! Op maandag 16 januari 2017 hebben ze ingestemd met het Herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Op 1 januari 2019 is het zover. Hieronder leest u de bijdrage van de PvdA Zuidhorn.

Agendapunt 7a/b, bespreking herindelingsontwerp en PvA, d.d. 16 januari 2017

Voorzitter,

Vanavond besluiten we over de voorgenomen gemeentelijke herindeling. In de vorige raadsvergadering hebben we inhoudelijk al het nodige gezegd dus gaan we kort nog even de belangrijkste punten aanhalen over het ontwerp, en zeggen we ook nog iets over het plan van aanpak.

Het herindelingsontwerp
Ruim een jaar geleden hebben de 4 raden in het Westerkwartier het principebesluit genomen om het proces zó in te richten, dat er op 1 januari 2019 een nieuwe gemeente is gevormd. De planning is daarbij zo aangepast dat we naast tijd, óók de zorgvuldigheid in de procedure hebben gerealiseerd . Het regelen van de raadpleging over de bestuurlijke toekomst van het Middag-Humsterland was daarvoor een belangrijke aanleiding. En met succes; uiteindelijk hebben we er op 7 december voor gezorgd dat per 1 januari 2019 het hele Middag-Humsterland bij onze nieuwe gemeente wordt gevoegd. Maar ook het betrekken van onze inwoners bij het proces moest goed worden doorlopen en ons helpen om de kleurplaat van de nieuwe gemeente Westerkwartier verder in te vullen en beter uit te lijnen.

Daarbij zijn op verschillende momenten conceptversies van het herindelingsontwerp besproken in de Raadsgroep Herindeling, daarbij zag je ook een duidelijk stijgende lijn in de kwaliteit van het document en de achterliggende stukken. Wij zijn blij te constateren dat de colleges en de stuurgroep daarbij onze opmerkingen en aanbevelingen ter harte hebben genomen.

Wat onze fractie betreft liggen we op schema om vanavond tot besluitvorming over te gaan. Vanuit de gedeelde inhoudelijke visie op de toekomst van het Westerkwartier en de gemeenschap, gaan we samen vorm geven aan de nieuwe gemeente, om ook in de toekomst de kwaliteit van dienstverlening en van bestuur voor onze inwoners te waarborgen. En nog beter te verbeteren! De voorzitter gaf het tijdens de nieuwjaarsreceptie al aan; Er moet een plus op! Bestuurders, inwoners en alle belanghebbenden moeten nu aan werk om het echt vorm te gaan, kortom we mogen meerwaarde creëren aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. Kortom de kleurplaat ligt klaar om nu volledig ingekleurd te worden.

Dan voorzitter, nog iets over het Plan van Aanpak:

Het Plan van Aanpak is ons draaiboek van het intern-organisatorische proces om op 1 januari 2019 met een goede nieuwe ambtelijke en bestuurlijke organisatie van start te gaan. Dit is ook nodig om te voldoen aan de Wet arhi, dat stelt dat gemeenten tijdig de noodzakelijke voorbereidingen treffen.

Ook dit document is eerder al besproken in de Raadsgroep. Wat ons is opgevallen, is dat de concretisering met betrekking tot de tijdstippen van besluitvorming en processen redelijk globaal is omschreven. Het doet natuurlijk niets aan de inhoud van het plan af, en wij kunnen ons zo voorstellen dat het voor de stuurgroep vanzelfsprekend lijkt, maar voor ons eenvoudige raadsleden kan het natuurlijk niet concreet genoeg zijn.

Toch voorzitter, alles nog eens overwegend, met alle opmerkingen eerder verwerkt in deze stukken ligt er wat onze fractie geen bezwaar in de weg om in te stemmen met bovengenoemde voorstellen. Op naar een fier Westerkwartier!