Minimaregelingen

Verruiming inkomensgrens voor minimaregelingen

In het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de verkiezingen van 2018 hebben we aandacht gevraagd voor een ruimhartig minimabeleid, door een verruiming van de inkomensgrens voor minimaregelingen. We vragen gericht aandacht voor de “werkende armen” door te pleiten voor de verruiming naar een inkomensgrens van 130% van het bijstandsniveau. Een groep mensen die werkt maar nauwelijks rond kan komen en op dit moment geen beroep kan doen op minimaregelingen. 

Na de verkiezingen heeft dit een plek gekregen in het coalitieakkoord, we hebben afgesproken een sociale gemeente te willen zijn en middels maatwerk te willen ondersteunen daar waar armoede het grootst is. Het instrument van de 130% is hierbij genoemd waarbij is afgesproken te onderzoeken of dit een begaanbare weg is die oplevert wat we willen. De afgelopen periode heeft onze fractie op verschillende momenten aandacht gevraagd voor het onderzoek naar de 130% en aangedrongen op de uitwerking van het onderzoek.

Vandaag lezen we in het persbericht van de gemeente dat het college op basis van het onderzoek voorstelt te kiezen voor het verhogen van de inkomensgrens van alle minimaregelingen naar 130% bijstandsniveau voor huishoudens met kinderen. Wij zijn blij dat het college komt met een voorstel om de inkomensgrens te verruimen! Wij verwachten het onderzoeksrapport op korte termijn te ontvangen en zijn benieuwd naar de onderbouwing van de specifieke keuze om de verruiming te koppelen aan huishoudens met kinderen en niet aan de totale groep inwoners die in de bewuste inkomensgroep zitten.