Leek – Ben Plandsoen

Ben Plandsoen heeft de onderstaande portefeuille:

 • Jeugdondersteuning en jeugdzorg
 • Onderwijs inclusief:
  • volwasseneneducatie
  • bibliotheekwerk
 • Maatschappelijke ondersteuning en zorg
  • ondersteuning vrijwilligers
  • mantelzorgers gezondheidszorg
 • Ouderenondersteuning en ouderenzorg
 • Gehandicaptenbeleid
 • Volkshuisvesting
 • Regiovisie Groningen – Assen
  • samenwerking Leek – Roden
  • openbaar vervoer (HOV)
  • wonen
 • 2e loco-burgemeester

———————-

Ben Plandsoen is nu ruim vijftien jaar PvdA wethouder in de gemeente Leek, op dit moment is hij onder meer verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd. Aan Joachim Bekkering doet hij uit de doeken hoe het er voor staat op dit terrein.  

In gesprek met Ben Plandsoen, PvdA wethouder in Leek, mei 2017

Natuurlijk heeft een politicus altijd te maken met de actualiteit. Maar behalve de waan van de dag is het belangrijk te werken aan projecten voor de lange termijn. 

De gemeente Leek wil graag een goede onderwijsgemeente zijn, daarom is het belangrijk ook op dit terrein vooruit te kijken, stelt de wethouder: “De afgelopen jaren hebben we al nieuwbouw gerealiseerd in Leek (de Nijenoert) en Oostwold (de Gavelander) en op dit moment zijn we bezig met een nieuwbouwproject in de wijk Oostindie. Daar staat al jaren een houten noodgebouw, waar na enige aanpassingen nu een openbare en een christelijke bassischool inzitten tot hun nieuwe gebouw, dat in 2018 zal worden gebouwd, klaar is.” Bijzonder aan dit noodgebouw is dat het al verscheidene functies heeft gehad stelt wethouder Plandsoen: “Eerst is het gebouw van de ISK (de Internationale Schakelklas) geweest, toen in het gebouw les werd gegeven aan kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Dat was een dependance van RSG de Borgen. Daarna is het van rijksbezit overgegaan naar onze gemeente, waar het nu dus als noodgebouw wordt gebruikt.”

Veelzijdig project

Bij het ontwikkelen van een nieuwbouwplan voor een school spelen veel aspecten een rol, stelt de wethouder. “Educatieve visie, openbare ruimte, demografische verwachtingen voor het dorp, duurzaamheid en hulp en ondersteuning zijn allemaal aspecten waar bij de bouw van een nieuw schoolgebouw rekening mee moet worden gehouden”, zo verwoordt hij het.

Op het gebied van het ontwikkelen van een educatieve visie is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het onderwijs, de manier van lesgeven verandert, zo stelt de wethouder. “Kleine scholen gaan steeds meer door elkaar lopen, steeds vaker is er behoefte aan, om niet meer aan hele klassen te gelijk les te geven, maar om met kleine clubjes kinderen aan bepaalde onderwerpen aandacht te besteden. In onze visie moet het nieuwe schoolgebouw een integraal kenniscentrum worden, de verschillende clubs die in het gebouw huizen (naast de twee basisscholen komt er onder andere ook een peuterspeelzaal in) moeten heel nauw met elkaar samenwerken. Het belangrijkste moet niet de strakke onderwijslijn zijn, maar veel meer de ontwikkeling van een kind. De clou is wat voor het kind dat daar rondloopt op dat moment van belang is. We moeten ervoor zorgen dat de verschillende organisaties dit samen oppakken. Deze visie speelt ook mee in de inrichting van het gebouw, bijvoorbeeld bij de keuzes voor grote centrale ruimtes of juist meer ruimtes voor kleine groepjes om te werken”.

Ook het inrichten van de openbare ruimte om het schoolgebouw heen is een belangrijk aspect volgens de wethouder. “Het is van belang te kijken naar de plek waar de school wordt gebouwd, in de wijk Oostindie komt het gebouw te staan vlak bij een kruising. Dit betekent dat we met allerlei verkeerskundige aspecten rekening moeten houden, kinderen moeten veilig kunnen spelen, moeten een mooie boom op het plein of in de buurt hebben om in te kunnen spelen en … uit te kunnen vallen. Maar ze moeten natuurlijk ook veilig van en naar school kunnen gaan. Kortom, het moet ook in de wijk om de school heen, in de openbare ruimte, goed worden ingericht, zodat kinderen veilig kind kunnen zijn.”

Volgens de wethouder is het uiteraard van belang dat het schoolgebouw duurzaam is, daarom is er nu een clubje mensen aan het kijken naar wat bijvoorbeeld het beste energiesysteem is voor de school. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de vraag wat het beste materiaal is om te gebruiken en of het gebouw wel of geen zonnecellen moet krijgen.

Wat betreft de demografische ontwikkelingen legt de wethouder uit dat de financiering die er vanuit het rijk is voor een school afhankelijk is van de prognoses over het aantal kinderen dat in een wijk woont en naar de te bouwen school zou kunnen gaan. De rest moet de gemeente zelf aanvullen, “dit is een extra reden om een goed doordacht plan te hebben, de raad zal anders niet zomaar instemmen met besteding van extra geld door de gemeente” stelt de wethouder.

Tot slot moet er bij het opzetten van het nieuwbouwplan voor de school rekening worden gehouden met het aspect van jeugdhulp en opvoedondersteuning zo legt de wethouder uit. “Kinderen groeien op tijdens hun schooltijd. Sommigen hebben daarbij net wat extra aandacht, hulp, zorg of ondersteuning nodig. We moeten als gemeente samen met het onderwijs ervoor zorgen dat deze ondersteuning er is. Dit heeft ook weer invloed op de inrichting van het gebouw. Er moet bijvoorbeeld ruimte voor zijn in het gebouw om af en toe met ouders of kinderen wat extra gesprekken te voeren of om kinderen te begeleiden in kleine groepjes.”

Dat het bouwen van een nieuw schoolgebouw een veelzijdig project is moge duidelijk zijn, zoals de wethouder treffend citeert: “Er is een hele gemeente nodig om één kind op te voeden.”

PvdA visie

 Volgens de wethouder past het op deze manier bouwen van een schoolgebouw heel goed in de visie die wij als PvdA uitdragen. “Zo goed mogelijk onderwijs in een zo duurzaam mogelijk gebouw in een zo leuk mogelijke wijk en dorp, waar kinderen veilig en leuk kunnen opgroeien en vooral zichzelf kunnen zijn, waarbij we extra ondersteuning bieden aan de kinderen die dat nodig hebben, is een belangrijk punt in de visie van ons als Partij van de Arbeid. Deze basisvisie van onze partij sluit heel goed aan bij wat belangrijk is om uit te werken in een plan voor de bouw van een nieuw school.”

Westerkwartier breed

 Volgens de wethouder wordt er in het Westerkwartier met het oog op de fusie al goed samengewerkt op het gebied van onderwijs en huisvesting. “Door middel van regionale integrale huisvestingsplannen onderwijs kijken we al over de grenzen heen, waar lopen er dorpen leeg en in welke wijken gaat het aantal kinderen juist toenemen? Juist in die wijken moeten we iets neerzetten. Op dat gebied wordt gelukkig al goed samengewerkt.” Ook met de verschillende onderwijsrichtingen, zowel de christelijke als de openbare, wordt volgens de wethouder door de gemeente al goed samengewerkt. “We kijken ook samen met Westerwijs, Penta Primair, RSG de Borgen en Noorderbasis waar er wel en geen nieuwbouw nodig is, waar de dorpen en wijken wel en niet leeglopen.” Tenslotte wordt er ook op het gebied van het Passend Onderwijs al goed samengewerkt tussen de gemeentes. “Er is een goede samenwerking tussen de gemeentes, het onderwijs en de zorg, zodat er ook om het onderwijsaspect heen wordt gekeken wat er voor een kind nodig is. Dit doen we onder meer door middel van zorgarrangementen en Jeugdplannen onderwijs.”

Door Joachim Bekkering